کمیسیون
شنبه 6 شهریور 1400

اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری : رئیس: سیدمرتضی اعتصامی


نایب رئیس: جواد چپردار


دبیر: فاطمه منعمی

عضو: علیرضا سعیدی - مجتبی حاجی قاسمی -حسین سعیدی سیرایی -محمد اسدیان